Perturbation between two traps in dual-trap optical tweezers

Lin Ling, Fei Zhou, Lu Huang, Honglian Guo, Zhaolin Li, Zhi-Yuan Li
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3582058