Scalings of strongly coupled collisionless q = 2 triple tearing modes in a tokamak plasma

Lai Wei, Zheng-Xiong Wang, Dong-Mei Fan, Feng Wang, Yue Liu
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3581055