Structural and magnetic properties of bulk nanocrystalline Erbium metal

Ming Yue, Jun Huang, Weiqiang Liu, Dongtao Zhang, Jiuxing Zhang
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3580260