Pressure-dependent Hugoniot elastic limit of Gd3Ga5O12 single crystals

Xianming Zhou, Jun Li, Williams J. Nellis, Xiang Wang, Jiabo Li, Hongliang He, Qiang Wu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3575330