Experimental realization of all-dielectric composite cubes/rods left-handed metamaterial

Jun Wang, Zhuo Xu, Zhenhua Yu, Xiaoyong Wei, Yiming Yang, Jiafu Wang, Shaobo Qu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3575326