Numerical analysis of laser-driven reservoir dynamics for shockless loading

Mu Li, Hongping Zhang, Chengwei Sun, Jianheng Zhao, Hong Yuan
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3575317