Nitrogen doped-ZnO/n-GaN heterojunctions

Aleksandra B. Djurišič, Xin Yi Chen, Fang Fang, Alan M. C. Ng, Kok Wai Cheah, Chi Chung Ling, Wai Kin Chan, Patrick W. K. Fong, Hsian Fei Lui, Charles Surya
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3575178