Atomic vacancy defects in the electronic properties of semi-metallic carbon nanotubes

Hui Zeng, Jun Zhao, Huifang Hu, Jean-Pierre Leburton
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3573782