Design guideline of high efficiency crystalline Si thin film solar cell with nanohole array textured surface

Fei Wang, Hongyu Yu, Junshuai Li, Shemein Wong, Xiao Wei Sun, Xincai Wang, Hongyu Zheng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3573596