The role of Ru5+ in increasing T[sub C] of Cr-doped SrRuO3 system

Yuheng Zhang, Shile Zhang, Shun Tan, Li Pi, Changjin Zhang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3567051