Graphene-based spin logic gates

Minggang Zeng, Lei Shen, Haibin Su, Chun Zhang, Yuanping Feng
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3562320