Solitary waves of laser pulse in a plasma channel

Shan Zhang, Bai-Song Xie, Xue-Ren Hong, Hai-Cheng Wu, Xue-Yan Zhao
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3561802