Fractal study for the fractured surface of Nd-Fe-B permanent magnets

Minggang Zhu, Wei Li, Yikun Fang, Wenchen Zhang, Rui Zhao, Jingdai Wang, Anhua Li, Haibo Feng, Zhaohui Guo, Mingge Zhou, Yanfeng Li
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3561767