Fabrication, magnetic, and ferroelectric properties of multiferroic BiFeO3 hollow nanoparticles

Yi Du, Zhen Xiang Cheng, Shi Xue Dou, Darren Jon Attard, Xiao Lin Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3561377