Role of the rise rate of beam current in the microwave radiation of vircator

Limin Li, Guoxin Cheng, Le Zhang, Xiang Ji, Lei Chang, Qifu Xu, Lie Liu, Jianchun Wen, Chuanlu Li, Hong Wan
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3560774