Room temperature ferromagnetism in metallic and insulating (In1−xFex)2O3 thin films

Feng-Xian Jiang, Xiao-Hong Xu, Jun Zhang, Xiao-Chen Fan, Hai-Shun Wu, Marzook Alshammari, Qi Feng, Harry J. Blythe, David S. Score, Kiri Addison, Mohammed Al-Qahtani, Gillian A. Gehring
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3559298