Synthesis and waveguiding of single-crystalline LiNbO[sub 3] nanorods

Jingyun Huang, Zhong Chen, Zesong Zhang, Chongyu Zhu, Haiping He, Zhizhen Ye, Guangyuan Qu, Limin Tong
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3557524