The electromagnetic property of chemically reduced graphene oxide and its application as microwave absorbing material

Chao Wang, Xijiang Han, Ping Xu, Xiaolin Zhang, Yunchen Du, Surong Hu, Jingyu Wang, Xiaohong Wang
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3555436