Atomic structure of Sr-induced reconstructions on the Si(100) surface

Jiehui He, Guanhua Zhang, Jiandong Guo, Qinlin Guo, Kehui Wu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3554829