Visible-light-driven photocatalysts: (La/Bi + N)-codoped NaNbO3 by first principles

Guodong Liu, Shulin Ji, Liangliang Yin, Guoping Xu, Guangtao Fei, Changhui Ye
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3554697