Relativistic kinetic model for energy deposition of intense laser-driven electrons in fast ignition scenario

Sizhong Wu, Cangtao Zhou, Shaoping Zhu, Hua Zhang, Xiantu He
  • Physics of Plasmas, February 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3553452