Deformation mechanisms in silicon nanoparticles

Ning Zhang, Qian Deng, Yu Hong, Liming Xiong, Shi Li, Matthew Strasberg, Weiqi Yin, Yongjie Zou, Curtis R. Taylor, Gregory Sawyer, Youping Chen
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3552985