High frequency characteristics of FeCoAlO thin films combined the effects of stress and magnetic field

Fu Zheng, Xuan Wang, Xu Li, Jianmin Bai, Dan Wei, Xiaoxi Liu, Wenhui Xie, Fulin Wei
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3551593