The hydrogen absorption properties and magnetocaloric effect of La0.8Ce0.2(Fe1−xMnx)11.5Si1.5Hy

Chaolun Wang, Yi Long, Tao Ma, Bin Fu, Rongchang Ye, Yongqin Chang, Fengxia Hu, Jun Shen
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3549560