Study and tailoring spin dynamic properties of CoFeB during rapid thermal annealing

Yaping Zhang, Xin Fan, Weigang Wang, Xiaoming Kou, Rong Cao, Xing Chen, Chaoying Ni, Liqing Pan, John Q. Xiao
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3549188