Ferromagnetic Si/Mn27Si47 core/shell nanowire arrays

Hailong Liu, Guangwei She, Shiting Ling, Lixuan Mu, Wensheng Shi
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3548939