Jahn–Teller effect and magnetic property in anisotropic triangular compound NaxMnO2

Sheng-De Ouyang, Da-Yong Liu, Liang-Jian Zou, Hai-Qing Lin
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3545807