Phase diagram of magnetic multilayers with tilted dual spin torques

Ri-Xing Wang, Peng-Bin He, Zai-Dong Li, An-Lian Pan, Quan-Hui Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3544506