Optimization of exchange coupled composite media by tuning the anisotropy in a laminated soft layer

Hao-Cheng Hou, Jung-Wei Liao, Meng-Shian Lin, Hong-Ji Lin, Fan-Hsiu Chang, Rong-Zhi Chen, Chun-Hao Chiu, Chih-Huang Lai
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3536823