Magnetic frustration in α-NaMnO2 and CuMnO2

Ting Jia, Guoren Zhang, Xiaoli Zhang, Ying Guo, Zhi Zeng, H. Q. Lin
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3536533