Structure and characteristics of ultrathin indium tin oxide films

Er-Jia Guo, Haizhong Guo, Huibin Lu, Kuijuan Jin, Meng He, Guozhen Yang
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3536531