Studies on structures, electronic and magnetic properties of TM-doped In[sub n]Sb[sub n] (n=7–12,14,16) clusters (TM=Mn, Fe, and Co)

Jian-Ning Ding, Ning-Yi Yuan, Chang-Lin Li, Xiu-Qin Wang, Guang-Gui Chen, Xiao-Shuang Chen, Wei Lu
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3531533