Fano–Feshbach resonance in structural symmetry broken metamaterials

Ming Kang, Hai-Xu Cui, Yongnan Li, Bing Gu, Jing Chen, Hui-Tian Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3528208