Application of human cell transformation assay on assessment of carcinogenic potential of river organic pollutants

Xiumei Xing, Xiaowen Zeng, Daochuan Li, Liping Chen, Xiaonian Zhu, Zhini He, Shixin Zhang, Lu Ma, Qing Bai, Zhengbao Zhang, Caixia Liu, Chen Gao, Jie Li, Xin Sun, Yuxin Zheng, Wen Chen, Yongmei Xiao
  • Toxicology Research, January 2015, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c4tx00063c
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr yongmei Xiao

In partnership with: