Inclusion complexes of fullerenes with flexible tetrathiafulvalene derivatives bearing four aryls through sulfur bridges

Jibin Sun, Xiaofeng Lu, Manabu Ishikawa, Yoshiaki Nakano, Shangxi Zhang, Jinlian Zhao, Yongliang Shao, Zhaohui Wang, Hideki Yamochi, Xiangfeng Shao
  • Journal of Materials Chemistry C, July 2014, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c4tc01362j
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Xiangfeng Shao

In partnership with: