Exohedrally stabilized C70 isomer with adjacent pentagons characterized by crystallography

Yuan-Zhi Tan, Jia Li, Ming-Yue Du, Shui-Chao Lin, Su-Yuan Xie, Xin Lu, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng
  • Chemical Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3sc50141h