Glutathione and thioredoxin type 1 cooperatively denitrosate HepG2 cells-derived cytosolic S-nitrosoproteins

Detcho A. Stoyanovsky, Melanie J. Scott, Timothy R. Billiar
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ob40809d