Peptide–LNA oligonucleotide conjugates

I. Kira Astakhova, Lykke Haastrup Hansen, Birte Vester, Jesper Wengel
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ob40786a