Synthesis of a series of novel chiral Lewis base catalysts and their application in promoting asymmetric hydrosilylation of β-enamino esters

Xing Chen, Xiao-Yan Hu, Chang Shu, Yong-Hong Zhang, Yong-Sheng Zheng, Yan Jiang, Wei-Cheng Yuan, Bo Liu, Xiao-Mei Zhang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ob40430g