Hybrid photoactive fullerene derivative–ruboxyl nanostructures for photodynamic therapy

Alexander I. Kotelnikov, Alexander Yu. Rybkin, Ekaterina A. Khakina, Alexey B. Kornev, Alexander V. Barinov, Nikolay S. Goryachev, Anastasiya V. Ivanchikhina, Alexander S. Peregudov, Vyacheslav M. Martynenko, Pavel A. Troshin
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ob40136g