Small organic molecules targeting PCAF bromodomain as potent inhibitors of HIV-1 replication

Qiang Wang, Ruirui Wang, Baiqun Zhang, Shuai Zhang, Yongtang Zheng, Zhiyong Wang
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3md20376j