Design and discovery of 4-anilinoquinazoline ureas as multikinase inhibitors targeting BRAF, VEGFR-2 and EGFR

Qingwen Zhang, Yuanyuan Diao, Fei Wang, Ying Fu, Fei Tang, Qidong You, Houyuan Zhou
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3md00096f