Discovery of novel inhibitors for human farnesyltransferase (hFTase) via structure-based virtual screening

Xiaojuan Yu, Xue Zhao, Lili Zhu, Chuanxin Zou, Xiaofeng Liu, Zhenjiang Zhao, Jin Huang, Honglin Li
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3md00058c