Discovery of novel pyridazinylthioacetamides as potent HIV-1 NNRTIs using a structure-based bioisosterism approach

Yu’ning Song, Peng Zhan, Dongwei Kang, Xiao Li, Ye Tian, Zhenyu Li, Xuwang Chen, Wenmin Chen, Christophe Pannecouque, Erik De Clercq, Xinyong Liu
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3md00028a