Aqueous rechargeable lithium batteries as an energy storage system of superfast charging

Wei Tang, Yusong Zhu, Yuyang Hou, Lili Liu, Yuping Wu, Kian Ping Loh, Hanping Zhang, Kai Zhu
  • Energy & Environmental Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ee24249h