Integrated power fiber for energy conversion and storage

Yongping Fu, Hongwei Wu, Shuyang Ye, Xin Cai, Xiao Yu, Shaocong Hou, Hanny Kafafy, Dechun Zou
  • Energy & Environmental Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ee23970e