An unprecedented acylamide-functionalized 2D → 3D microporous metal–organic polycatenation framework exhibiting highly selective CO2 capture

Bo Liu, Dong-Sheng Li, Lei Hou, Guo-Ping Yang, Yao-Yu Wang, Qi-Zhen Shi
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50997d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: