The first silicon(iv) phthalocyanine–nucleoside conjugates with high photodynamic activity

Xiao-Min Shen, Bi-Yuan Zheng, Xiu-Rong Huang, Lei Wang, Jian-Dong Huang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50910a