A chiral 2p–3d heterometallic azido complex with 2,6-pyridinedicarboxylate as the co-ligand showing magnetic order

Jiong-Peng Zhao, Qian Yang, Song-De Han, Jie Han, Ran Zhao, Bo-Wen Hu, Xian-He Bu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50835h