Self-assembly of a molecular crown as a structural analogue of calix[4]arene to modify Keggin anions

Aixiang Tian, Xiaoling Lin, Jun Ying, Juwen Zhang, Hongyan Lin, Guocheng Liu, Dan Zhao, Na Li, Xiuli Wang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50800e